file000890717941Większość koncepcji zarządzania można odnieść do trzech głównych sposobów myślenia o zarządzaniu. Poszczególne sposoby koncentrują się na różnych ogniwach w łańcuchu funkcjonowania organizacji.

 

 

 

art1
art2

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA REZULTAT (ROM)

 

Zarządzanie zorientowane na rezultat (ROM) jest filozofią zarządzania i systemem zarządzania organizacją. Poprzednikiem ROM-u było zarządzanie poprzez cele (MBO; Management By Objectives). ROM różni się od MBO dodaniem zasad dotyczących procesu tworzenia i uzgadniania celów wewnątrz organizacji. Ponadto jednym z najważniejszych elementów ROM-u jest postawa osobistej odpowiedzialności.

 

MBO charakteryzuje się wyłącznie podejściem „góra – dół”, w którym cele sformułowane na wyższym szczeblu organizacji są narzucane pracownikom niższego szczebla.

 

ROM jest kombinacją kierunku „góra-dół” i „uczestnictwa z dołu do góry”. Kierunek „góra – dół” oznacza przełożenie celów całej organizacji na cele działów, jednostek, sektorów gdzie przekształcają się w cele osobiste każdego pracownika. „Uczestnictwo z dołu do góry” oznacza, że pracownik jest zaangażowany w proces wytyczania celów i negocjowania zasobów koniecznych do osiągnięcia tych celów.

 

Dla menadżera oznacza to, że pracownik musi być traktowany jako poważny partner
w dyskusji, dla pracownika oznacza to, że jest on osobiście zaangażowany w realizację celów, które zostały z nim uzgodnione

ROM – Zasady

1.    Koncentracja na wynikach pracy
2.    Jednoosobowe przywództwo
3.    Równowaga pomiędzy celami a zasobami potrzebnymi do ich realizacji
4.    Przygotowywanie umów dotyczących wyników  w oparciu o regułę SMART
5.    Zobowiązanie do podejmowania inicjatywy na rzecz wyniku
6.    Obowiązek przekazywania informacji zwrotnej
7.    Obowiązek pomocy
8.    Obowiązek przekazywania oceny i tworzenia planów osobistej poprawy
9.    Konieczność formalizowania nieformalnych struktur komunikacyjnych
10.    Zadania menedżerskie mają priorytet

Zwłaszcza ta ostatnia zasada jest ważna, gdyż wielu menedżerów ma tendencję do nadmiernego uciekania od zadań menedżerskich do, często łatwiej definiowalnych, zadań o charakterze wykonawczym (operacyjnym).

ROM W PRAKTYCE – Odpowiedzialność
Istnieją dwa znaczenia pojęcia odpowiedzialność:

•    Odpowiadać za obszar ( accountable)

•    Odpowiadać za umowę (responsible).

art3

1)    Odpowiedzialność za obszar (accountability) odnosi się do (dosłownie i w przenośni) obszaru organizacji, w której menadżer ma końcową, ostateczną odpowiedzialność. Tutaj nie ma delegowania. Menadżer jest w zasadzie odpowiedzialny i odpowiada za wszystko co dzieje się w jego obszarze odpowiedzialności, bez względu na to co się dzieje.
Innymi słowy:
•    Bierzesz odpowiedzialność i jesteś rozliczany
•    Za wszystko co dzieje się w twoim obszarze odpowiedzialności
•    I nic Cię z tego nie zwalnia

 

 

 

2)    Odpowiedzialność za umowę (responsibility) odnosi się do dbałości
o wykonanie specyficznego zadania, które może być delegowane.
Innymi słowy:
•    Bierzesz odpowiedzialność i jesteś rozliczany
•    Za wszystko, co jest zaangażowane w wykonanie zadania
•    I z tego możesz być zwolniony

 

 

PRZEWODZENIE A ZARZĄDZANIE
Sprawne zarządzanie i przewodzenie – to dwa główne wyzwania stojące przed menedżerem, szefem, liderem.

art4Różnica pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem to różnica pomiędzy sprawianiem by inni coś zrobili, a sprawianiem by inni chcieli to zrobić.

Jednocześnie praktyka pokazuje, że przewodzenie i zarządzanie (jeśli mają być skuteczne) muszą być ze sobą powiązane i wzajemnie się do siebie odnosić.

Nie jest możliwe osiąganie znaczących rezultatów w zarządzaniu bez dbałości
o ludzi, budowania współpracy w zespołach i przewodzenia im.

 

CYKL KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ZORIENTOWANYM NA REZULTAT

Cykl Komunikacji jest praktycznym rozwinięciem zasad Zarządzania Zorientowanego na Rezultat jest podstawowym narzędziem pracy każdego menedżera.

 

Podstawowe założenia cyklu

 • Dotyczące roli menedżera:

„Dobry kierownik zespołu zadaniowego na pracę z zespołem – zarówno indywidualną, jak i zespołową – przeznacza ok. 75% swego czasu” ( wyniki badań: Grant Stewart)

 

 • Dotyczące motywacji ludzi – ludzie pracują lepiej gdy:

o    są zaangażowani w formułowanie oczekiwań (ustalanie zasobów)
o    mają przestrzeń do wypełniania zadań
o    są informowani o wynikach

 

 

Główne cele stosowania cyklu komunikacji w zarządzaniu

 • Zwiększenie szansy na osiąganie znaczących rezultatów pracowników
 •  Budowanie autorytetu w oczach pracowników
 • Wprowadzenie czytelnych zasad związanych z wymaganiami
 •  Jasny komunikat o gotowości pomocy
 • Rozwijanie motywacji wewnętrznej pracowników
 • Uczenie podwładnych planowania pracy własnej
 • Uczenie aktywnego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych
 • Uczenie podwładnych przejmowania odpowiedzialności za efekty własnych działań

 

REGUŁA SMARTS

 

S jak Specific – Określone
•    szef i jego podwładny muszą mieć pewność, że mówią o tym samym
•    zabrania się używania w odniesieniu do formułowania celów słów typu: więcej, lepiej, szybciej, mniej, taniej itp.
•    szczegółowo określona jest granica decyzyjności

 

 

M jak Measurable – Wymierne
Tj. z podanym liczbowo wynikiem dotyczącym:
•    jakości
•    ilości
•    czasu (np. od 31.12.2003 do 31.12.2004)
•    pieniędzy (budżetu)

 

 

A jak Achievable – Osiągalne
•    cele są osiągalne gdy z punktu widzenia zarządzającego są akceptowalne
•    gdy są oceniane jako osiągalne przez pracownika
•    cele są osiągalne gdy pracownik (ale również szef) wie jakie działania muszą być podjęte

 

 

R jak Relevancy – Odpowiednie
•    cele indywidualne muszą być zgodne z polityką firmy
•    cele indywidualne winny pokazywać indywidualny wkład każdego pracownika
w realizację ogólnych celów organizacji
•    cele nie powinny naruszać zasad etyki w biznesie

 

 

T jak Trackability – Monitorowalne
•    Cele są przełożone na działania a te rozpisane w czasie
•    Monitorowanie postępów przebiega wg ustalonych zasad

 

 

S jak Signed – Podpisany
•    Umowa dotycząca realizacji celów powinna być podpisana
•    Jest to jeden z elementów budowania poczucia odpowiedzialności

 

 

Autor:
Łukasz Janiec – Altkomakademia.pl
Psycholog, trener biznesu, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji menadżerskich i kierowniczych zarówno w obszarze zarządzania, jak i rozwoju osobistego. 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0