Manpower: dobra koniunktura na polskim rynku pracy

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce należy spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2011 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na osiąga +12%, co oznacza, że więcej polskich pracodawców planuje zatrudniać, niż redukować zatrudnienie. Wynik ten stawia Polskę w pierwszej trójce pośród 21 krajów z regionu Europa – Bliski Wschód – Afryka, w których przeprowadzane jest badanie.


Wśród 750 przebadanych pracodawców 16% deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 4% planuje redukcję liczby etatów, a 76% nie planuje żadnych zmian personalnych. W ujęciu kwartalnym odnotowujemy wzrost prognozy o siedem punktów procentowych, co jest powtórzeniem tendencji z analogicznego okresu 2010 r. W ujęciu rocznym prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Z kwartału na kwartał trzykrotnie zmniejszyła się grupa pracodawców rozważających redukcje zatrudnienia, z 12% do 4%.


Perspektywy zatrudnienia dla Polski są dobre i wskazują na ożywienie na rynku pracy. Polscy pracodawcy należą do najbardziej optymistycznych w Europie, jeden na sześciu deklaruje tworzenie nowych etatów w najbliższym kwartale. Co ważne, procent pracodawców planujących redukcje jest najniższy od trzech lat, od kiedy badanie jest prowadzone w Polsce.” mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.


W dziewięciu z dziesięciu badanych sektorach[1] więcej jest pracodawców, którzy planują zwiększać zatrudnienie, niż tych przewidujących redukcje w II kwartale 2011 r. Wyraźny wzrost optymizmu widać wśród firm z sektora Budownictwo, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +32%, co oznacza znaczny wzrost prognozy zarówno w ujęciu kwartalnym, o 32 punkty proc., jak i rok do roku o 21 punktów proc. Po spowolnieniu obserwowanym w wynikach dla I kwartału 2011 r. w najbliższym kwartale wzrasta prognoza netto zatrudnienia dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy, osiągając +24%. Bardzo dobre perspektywy ustalono na podstawie deklaracji pracodawców z sektora Produkcja przemysłowa. Prognoza netto zatrudnienia osiąga poziom +15%, wskazując lekki wzrost w ujęciu kwartalnym o 2 punkty proc., jak i rok do roku, o 4 punkty proc. Tradycyjnie dobre nastroje obserwujemy wśród pracodawców z sektora Finanse / Ubezpieczenia / Nieruchomości / Usługi, prognoza netto zatrudnienia wynosi +15% i wzrasta w ujęciu kwartalnym o 3 punkty proc., oraz o 7 punktów proc. w ujęciu rocznym.


Osłabienie optymizmu pracodawców obserwujemy w sektorze Instytucje sektora publicznego zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. Prognoza netto zatrudnienia
dla II kwartału 2011 r. wynosi +3% i jest to najniższy wynik w tym sektorze od początku prowadzenia badania w Polsce, tj. od II kwartału 2008 r. Prognoza maleje o 17 punktów proc. w ujęciu kwartalnym oraz o 18 punktów proc. w ujęciu rocznym. Jedyny sektor,
w którym pracodawcy przewidują w II kwartale 2011r. raczej redukcje niż zatrudnienia to Energetyka / Gazownictwo / Wodociągi. Prognoza netto zatrudnienia osiąga -1% i spada w ujęciu kwartalnym o 3 punkty proc., a w ujęciu rocznym o 12 punktów proc.


Prognoza zatrudnienia dla II kwartału 2011 r. jest pozytywna we wszystkich sześciu badanych regionach[2] Polski, wszędzie przyspiesza też tempo wzrostu zatrudnienia. Optymizm pracodawców uległ lekkiemu osłabieniu w ujęciu rocznym w czterech regionach.


Nadal największy optymizm w zatrudnianiu pracowników wykazują firmy z regionu Centralnego (łódzkie, mazowieckie), w którym prognoza netto zatrudnienia osiąga +18%. Tym samym przyspiesza tempo wzrostu zatrudnienia w regionie – odnotowujemy wzrost o 4 punkty proc. w ujęciu kwartalnym, a o 5 punktów proc. w ujęciu rocznym. Deklaracje pracodawców ze wschodu Polski zapowiadają pozytywne tendencje dla tamtejszego rynku pracy. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu Wschodniego (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) osiąga poziom +15%, rosnąc o 15 punktów proc. w ujęciu kwartalnym i o 4 punkty proc. w ujęciu rocznym.  Podobną sytuację obserwujemy w regionie Północnym (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), gdzie prognoza netto zatrudnienia osiąga +10% i wzrasta o 13 punktów proc. kwartalnie, choć maleje o 6 punktów proc. rok do roku. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu Południowego (małopolskie, śląskie) na poziomie +9% jest najsłabszym wynikiem regionalnym w nadchodzącym kwartale. Nastroje pracodawców z południa Polski poprawiły się w porównaniu z I kwartałem 2011 r., prognoza wzrosła o 3 punkty proc., nastąpił natomiast jej spadek o 4 punkty proc. w porównaniu z tym samym okresem 2010 r.


Analizując globalne wyniki badania Manpower widzimy, że najsilniejsze tendencje do zatrudniania w II kwartale 2011 r. występują w regionie Azja-Pacyfik, natomiast w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej prognozy są dużo bardziej umiarkowane.


„Wyniki dla II kwartału pokazują dwa różne scenariusze wychodzenia z recesji. Z jednej strony trwa dynamiczny rozwój rynków wschodzących, a tamtejsi pracodawcy muszą mierzyć się z niedoborem talentów. Z drugiej strony, w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia obserwujemy lekką poprawę tempa zatrudnienia, ale nie jest to jeszcze powrót do sytuacji sprzed recesji. Spodziewamy się, że ten nierówny, wielotorowy proces poprawy koniunktury utrzyma się w 2011 r.” zauważa Jeffrey A. Joerres, Prezes Manpower Inc.


Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia największe plany zatrudnienia w II kwartale 2011 r. deklarują pracodawcy z krajów dynamicznie rozwijających się, jak Indie, Brazylia oraz Turcja, co stawia je na globalnym rynku pracy daleko przed bardziej dojrzałymi gospodarkami. Prognoza w Indiach osiąga najwyższą wartość od czasu, gdy badanie jest prowadzone w tym kraju, tj. od III kwartału 2005 r. Inny trend obserwujemy w krajach zachodnich, np. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii czy Francji, gdzie pracodawcy, mimo ogólnego optymizmu są bardziej powściągliwi, a ich prognozy oddają zróżnicowane tempo wychodzenia krajów z recesji gospodarczej. Perspektywy zatrudnienia uległy poprawie w ujęciu kwartalnym w 18 krajach, a w porównaniu do ubiegłego roku poprawa widoczna jest w 25 krajach.


Podobnie jak w I kwartale tego roku perspektywy zatrudnienia w 21 krajach z regionu EMEA pozostają umiarkowane, jednak wyniki dla nadchodzącego kwartału wskazują na stabilizację rynku pracy w regionie. Pracodawcy w 15 krajach przewidują podobny lub lepszy klimat dla zatrudnienia w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2011 r., natomiast w ujęciu rocznym prognozy umacniają się w 11 krajach. Zauważalny jest wzrost tendencji do zatrudniania wśród pracodawców w Europie Środkowo-Wschodniej. Stabilizację rynku pracy widać w Niemczech, gdzie od czterech kwartałów prognoza utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie, wskazując na umiarkowany optymizm niemieckich pracodawców. Zdecydowane nasilenie intencji do zatrudniania obserwujemy w Belgii, gdzie prognoza jest najwyższa od prawie pięciu lat. Największą ostrożność zarówno w regionie jak i w ujęciu globalnym wykazują pracodawcy z Grecji, Hiszpanii, Irlandii oraz Włoch.


Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny. Kolejny raport z prognozami dla II kwartału 2011 r. będzie opublikowany w dniu 14 czerwca 2011 r.[1] Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.

[2] Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

Źródło: Manpower Polska

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0