Pakiet Antykryzysowy dla Pracodawców

gavel22 sierpnia 2009 r. weszła w życie długo oczekiwana przez pracodawców Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Celem ustawy jest realne wsparcie przedsiębiorstw, które znalazły się w przejściowych trudnościach finansowych na skutek globalnego kryzysu ekonomicznego, głównie poprzez dotacje finansowe w celu redukcji kosztów zatrudnienia i ochrony miejsce pracy. Część przepisów zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu procedury ich notyfikacji przez Komisję Europejską, co powinno nastąpić we wrześniu 2009. Pakiet Antykryzysowy ma obowiązywać do końca 2011 r., z możliwością przedłużenia, jeśli kryzys ekonomiczny będzie trwał nadal.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia Ustawy:

Kto może liczyć na pomoc finansową?

Prawo do dopłat będą miały firmy, w których spadek sprzedaży w ciągu trzech miesięcy po 1 lipca 2008 r. względem tych samych trzech miesięcy w okresie 1 lipca 2007 r. – 30 czerwca 2008 r. wyniósł co najmniej 25%. Muszą jednak spełnić kilka dodatkowych warunków – m.in. nie mogą znajdować się w stanie upadłości, nie mogą mieć zaległości podatkowych oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne, muszą opracować odpowiedni program naprawczy oraz uzyskać z zgodę lokalnego biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Warunkiem otrzymania dopłat z FGŚP jest zobowiązanie pracodawcy, że nie będzie zwalniał pracowników w okresie pobierania dopłat oraz po jego zakończeniu przez czas odpowiadający okresowi, gdy pracownicy firmy je otrzymywali (max. 6 miesięcy). W przeciwnym razie firma będzie zmuszona zwrócić dopłaty.

Dopłaty będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, z którymi pracodawca zawarł pisemne porozumienie w sprawie objęcia przestojem ekonomicznym, przez łączny okres max. 6 miesięcy. W czasie przestoju wynagrodzenie pracowników będzie mogło być obniżone do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jego część pokryje FGŚP. Pracodawca może też obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy, zapewnić szkolenia zawodowe lub wypłacać stypendia szkoleniowe. Dopłaty dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Elastyczny czas pracy

Okres rozliczeniowy czasu pracy w uzasadnionych przypadkach będzie mógł zostać wydłużony do 12 miesięcy (obecnie 4 miesiące). W tym czasie indywidualny rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać zróżnicowanie liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach w ramach obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy musi być wprowadzone – zależnie od wewnętrznych regulacji pracodawcy – w układzie zbiorowym pracy, porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Umowy na czas określony

W okresie obowiązywania Ustawy, tj. do końca 2011 r., łączny okres zatrudnienia pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony, nie może przekraczać 24 miesięcy. Dotyczy to umów zawartych po 22 sierpnia 2009 r. W tym przypadku trzecia umowa na czas określony nie przekształca się z mocy prawa w umowę bezterminową.

Dofinansowanie kosztów szkoleń

Pracodawca w przejściowych trudnościach finansowych może utworzyć fundusz szkoleniowy i wystąpić do Starosty o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy:

* kosztów szkolenia pracowników w okresie max. 6 miesięcy
* kosztów studiów podyplomowych pracowników przez okres max. 12 miesięcy

Warunkiem dofinansowania jest dostosowanie tematyki szkoleń do obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy. Wysokość dofinansowania na jedną osobę nie przekroczy 80% kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, a maksymalnie 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez GUS. Pracodawca ma prawo zawrzeć z pracownikiem kierowanym na szkolenie lub studia podyplomowe umowę o zwrocie kosztów szkolenia w przypadku ich nieukończenia z winy pracownika. W czasie szkoleń pracownikom przysługuje stypendium finansowane przez Fundusz Pracy.

Autor: TGC Corporate Lawyers

Źródło: qbusiness.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0