Popyt na pracę w 2008 roku

employmentGUS przygotował publikację Popyt na pracę w 2008 roku. Podstawowe informacje, jakie uzyskano z badania popytu na pracę, to popyt zrealizowany i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

Prezentujemy najciekawsze wyniki badania:
.
Pracujący

W sektorze prywatnym najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw, obsługi nieruchomości i firm, budownictwa oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności.

Natomiast w sektorze publicznym najwięcej osób było zatrudnionych w jednostkach realizujących działalność w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności.

Wśród ogółu pracujących najliczniejszą grupą zawodową według stanu na koniec grudnia 2008 roku byli specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Liczba pracujących specjalistów wynosiła 2031,6 tys. osób, tj. 20,5% ogółu pracujących.

W badaniu popytu na pracę zbadana jest również liczba pracujących kobiet. W zbadanych jednostkach w końcu grudnia 2008 roku pracowało 4794,2 tys. kobiet, które stanowiły 48,3% ogółu pracujących.

Analizując dane o liczbie pracujących według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 2008 roku można zauważyć, że najwięcej pracujących było w końcu I i II kwartału (odpowiednio: 10058,3 tys. i 10076,6 tys. osób). W następnych kwartałach następował spadek liczby pracujących.

Największy spadek zatrudnienia obserwowaliśmy w końcu IV kwartału, w którym w stosunku do I kwartału liczba pracujących zmalała o 1,3%.

Wolne miejsca pracy

Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki realizujące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw, budownictwa, obsługi nieruchomości i firm.

Najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45,0%), a w drugiej kolejności dla pracowników z wykształceniem średnim zawodowym (16,9%) oraz wyższym (19,0%).

Najliczniejsza oferta dotyczyła pracowników o niższych kwalifikacjach zawodowych (31,4%). Dla specjalistów o wysokich kwalifikacjach przeznaczonych było 17,2% wolnych miejsc pracy.

W ciągu 2008 roku powstało 490,6 tys. nowych miejsc pracy, z tego 88,2% w sektorze prywatnym a 11,8% w sektorze publicznym. W jednostkach dużych zostało utworzonych 45,2% nowych miejsc pracy, w jednostkach małych 29,7% a w średnich
25,1%.

Więcej informacji mżna znaleźć w raporcie GUS.


Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0