Termin wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych

Po raz pierwszy w roku bieżącym zaległe urlopy wypoczynkowe mogą zostać udzielone w dłuższym okresie niż dotychczas przewidywały to przepisy k.p.Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 168 k.p. – urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednocześnie w dalszym ciągu powyżej przywołana zasada nie ma zastosowania do części urlopu udzielanego na podstawie art. 1672 k.p., czyli do tzw. urlopu na żądanie przysługującego pracownikowi w wymiarze do 4 dni urlopu w roku kalendarzowym.


Obecne brzmienie art. 168 k.p. wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dn. 16.09.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378), która weszła w życie w dniu 01.01.2012 r. W związku z korektą postanowień art. 168 k.p. zmianie uległ także termin, w którym roszczenie o udzielenie urlopu staje się wymagalne, przy czym ogólne zasady dotyczące przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy pozostają takie same jak przed nowelizacją wspomnianego przepisu. Oznacza to, że w myśl art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Powyższą regulację stosuje się również do roszczenia o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego.


Jak już wcześniej zaznaczono, aktualnie najpóźniejszym terminem wykorzystania zaległego urlopu jest dzień 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik nabył prawo do urlopu, lecz nie przebywał na tym urlopie. W związku z tym roszczenie, o którym wyżej mowa, staje się wymagalne z dniem 01.10. następnego roku kalendarzowego (po roku, w którym urlop powinien być udzielony). Od tego dnia zatem rozpoczyna swój bieg trzyletni okres, po upływie którego roszczenie ulega przedawnieniu. W konsekwencji tego roszczenie o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, powstałe z dniem 01.10.2012 r., przedawni się w dniu 01.10.2015 r.


Przy tej okazji warto wspomnieć, że zaległy urlop wypoczynkowy będzie udzielony zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 168 k.p., jeżeli pracodawca udzieli pracownikowi tego urlopu w taki sposób, aby pierwszy dzień urlopu przypadał najpóźniej w dniu 30.09. następnego roku kalendarzowego. W tym miejscu należy przypomnieć, że nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu stanowi przesłankę do odpowiedzialności wykroczeniowej z art. 282 § 1 pkt 2 k.p. Unormowanie to przewiduje, w razie udowodnienia naruszeń, karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.


Autor: Maciej Ofierski

Źródło:Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0