Od wczoraj obowiązują zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 21.03.2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dn. 05.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, w ramach której wprowadzono kolejne udogodnienia dla pracodawców w dwóch aspektach prowadzenia działalności związanej z zatrudnianiem pracowników – w zakresie obowiązku wydawania świadectwa pracy oraz kierowania na badania wstępne.

W nowym brzmieniu art. 97 § 11 k.p. przyjęto, że pracodawca musi wydać świadectwo pracy w dniu upływu okresu 24 miesięcy zatrudnienia pracownika u tego samego pracodawcy, przy czym okres ten obejmuje zakończone okresy pracy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Równocześnie pracownik, o którym mowa w tym przepisie, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę (wymienionej w art. 97 § 11 k.p.) lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.

Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika (nowy § 13 w art. 97 k.p.). Jak już wspomniano – świadectwo pracy wydaje się, co do zasady, w dniu upływu 24-miesięcznego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy należy wydać w dniu rozwiązania bądź wygaśnięcia takiej umowy o pracę (nowy § 12 w art. 97 k.p.).

W przepisach przejściowych ustawy z dn. 05.01.2011 r. znalazł się zapis wskazujący okoliczności, w których stosuje się dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że pracodawca wydaje świadectwo pracy wg zasad sprzed noweli, jeśli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej trwa kolejna umowa o pracę nawiązana bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę (art. 2 noweli). Ponadto przepisy art. 97 § 11–13 k.p. w brzmieniu nadanym nowelą z dn. 05.01.2011 r. stosuje się do stosunków pracy nawiązanych na podstawie umów o pracę wymienionych w tych przepisach, poczynając od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (art. 3 noweli).

Pracodawca został też zwolniony z obowiązku kierowania pracownika na wstępne badania lekarskie, jeżeli dochodzi do ponownego zatrudnienia tej samej osoby na poprzednio zajmowanym stanowisku pracy lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy – na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą (nowe brzmienie zdania drugiego w art. 229 § 1 k.p.).

Dotychczas obowiązek skierowania na wstępne badania nie musiał być realizowany tylko wówczas, gdy ten sam pracownik był ponownie zatrudniany u tego samego pracodawcy (na tym samym lub analogicznym stanowisku pracy) bezpośrednio po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Do okresu 30 dni, o którym mowa w art. 229 § 1 zd. drugie k.p. w brzmieniu nadanym nowelą z dn. 05.01.2011 r. wlicza się okres po ustaniu zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (art. 4 noweli).


Ąutor: Maciej Ofierski, Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0