Praktyki absolwenckie i minimalne wynagrodzenie w 2010 r.

praktykiW dniu 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 127 poz. 1052 z 2009 r.) o praktykach absolwenckich. Regulacja dotyczy osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 lat oraz absolwentów posiadających świadectwo ukończenia szkoły za granicą (równoważnej z polskim gimnazjum). Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką zawieranej pomiędzy podmiotem przyjmującym na praktykę a praktykantem. Umowa o praktykę powinna określać w szczególności: rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy i ewentualnie wysokość świadczenia pieniężnego (jeśli odbywana jest odpłatnie, gdyż może być również wykonywana nieodpłatnie).

Jeśli strony określiły w umowie, że praktyka będzie praktyką płatną – wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach prawa pracy, czyli obecnie kwoty 2.552 zł. W przypadku jeśli praktyka jest odbywana nieodpłatnie – umowa może zostać rozwiązana na piśmie w każdym czasie, jeśli zaś odpłatnie – rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Umowa może być zawarta na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Do praktyki nie mają zastosowania przepisy prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18 – art. 18 k.p.), dobowego i tygodniowego czasu pracy (art. 129 § 1 k.p.), tygodniowego czasu pracy łącznie z nadgodzinami (art. 131 § 1 k.p.), odpoczynku dobowego i tygodniowego (art. 132 § 1 k.p. i art. 133 § 1 k.p.), przerwy wliczanej do czasu pracy (art. 134 k.p.) i pracy w porze nocnej (art. 151 k.p.).

Umowa o praktykę nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej. Podmiot przyjmujący na praktykę powinien zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki i odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Na wniosek praktykanta, podmiot przyjmujący na praktykę, jest obowiązany wystawić pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych podczas odbywania praktyki. Minimalne wynagrodzenie w 2010 r.

Od 1 stycznia 2010 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiła 1.317 zł, czyli wzrośnie w stosunku do obecnie obowiązującego o 41 zł (w 2009 r. wynosi 1.276 zł). Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w tej sprawie zostało opublikowane w Monitorze Polskim Nr 48 poz. 709 z 2009 r. w dniu 31 lipca 2009 r.

Autor: Contract Administration
Źródło: qbusiness.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0