Zmiany w pracy tymczasowej – co nas czeka?

W dniu 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie ustawa zmieniająca m.in. przepisy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Najważniejsza zmiana dotyczy maksymalnego okresu świadczenia pracy przez pracownika tymczasowego. Do tej pory w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Przepis ten był obchodzony przez agencje zatrudnienia w ten sposób, że po upływie 18 miesięcy pracownik tymczasowy był ponownie wysyłany do tego samego pracodawcy użytkownika tyle tylko, ze przez inną agencję (często powiązaną kapitałowo z tą pierwszą agencją). Taka praktyka nie będzie już możliwa pod rządami nowych przepisów. Według nowelizacji pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. A zatem pracodawca użytkownik, niezależnie od tego czy pracownik tymczasowy będzie kierowany do wykonywania pracy z jednej czy z kilku agencji zatrudnienia, nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika przez okres dłużysz niż 18 miesięcy. Taka sama zasada będzie obowiązywać w przypadku wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego, a także w sytuacji naprzemiennego wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Jedyny wyjątek dotyczy pracy świadczonej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. W takim przypadku pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez maksymalnie 36 miesięcy.

W przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia nowelizacji, powyższe okresy maksymalnego zatrudnienia, a także okres kolejnych 36 miesięcy liczyć będziemy od dnia 1 czerwca 2017 r.

Doprecyzowano również, iż pracownikowi tymczasowemu nie będzie mogła być powierzona praca tego samego rodzaju (a nie, jak było do tej pory, na tym samym stanowisku) co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego. Celem tej zmiany jest uniemożliwienie obchodzenia obecnie obowiązującego przepisu przez powierzanie wykonywania pracy tego samego rodzaju przy zmianie jedynie nazwy stanowiska pracy.

Złamanie powyższym zasad (zarówno przez agencję pracy tymczasowej jak i pracodawcę użytkownika) zagrożone będzie karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Nowe obowiązki

Nowelizacja nakłada ponadto nowe obowiązki na agencje pracy tymczasowej, które odtąd będą musiały informować na piśmie osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, o treści uzgodnień między agencją, a pracodawcą użytkownikiem. Przyjęcie formy pisemnej dla takiego zawiadomienia ma na celu zapobieżenie pojawiającym się nadużyciom polegającym m.in. na nieprzekazywaniu takiej informacji albo przekazywaniu informacji niepełnej. Agencje będą musiały również przekazywać informacje umożliwiające pracownikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy będzie taki  kontakt. Celem tej zmiany jest stworzenie pracownikom tymczasowym realnych możliwości skontaktowania się ze swoim formalnym pracodawcą, jakim jest agencja pracy tymczasowej.

Z kolei pracodawca użytkownik będzie musiał informować na piśmie agencję zatrudnienia o swoich wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania, a na wniosek agencji pracy tymczasowej będzie musiał udostępnić treść tych regulacji. Zmiana ta ma na celu umożliwienie agencji pracy tymczasowej ustalenie prawidłowego i niedyskryminacyjnego wynagrodzenia pracownika tymczasowego.

Nowe przepisy nakładają również na pracodawcę użytkownika obowiązek prowadzenia i przechowywania w formie papierowej lub elektronicznej ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającej informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Większa ochrona kobiet w ciąży

Nowelizacja zwiększa również ochronę pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. W przypadku pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, jej umowa przedłuży się do dnia porodu, jeżeli miałoby dojść do jej rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Celem takiego rozwiązania jest zrównanie sytuacji prawnej pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów na czas określony i pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową.


Autor: Michał Włodarczyk, adwokat, specjalista prawa pracy w Kancelarii BMSP Boryczko Malinowska

2 komentarze
  1. […] Przejdź do artykułu. […]

  2. Reply
    Aga 28 czerwca 2017 at 22:55

    Brakuje informacji na temat sytuacji osób już pracujących przez agencję. Czy od 1 czerwca limit się zeruje? Czyli czy od 1 czerwca, mimo że przepracowałam już 6 miesięcy, będę mogła pracować przez kolejnych 18 miesięcy?

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0