Znacząca zmiana w kwestii wynagrodzeń: poprawa w strefie euro i zachwianie rynków wschodzących w 2015 r.

euro-163475_1280

  • Wynagrodzenia globalnie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na głównych rynkach wschodzących pojawia się odczuwalny spadek płac.
  • W Europie wyższe podwyżki niż przed rokiem, również dzięki poprawie sytuacji w krajach takich jak Irlandia i Grecja, do niedawna borykających się z problemami.

 
 
 
 
 
 
Najświeższe dane uzyskane przez globalną firmę doradczą Hay Group pokazują, że średnie tempo wzrostu wynagrodzeń na świecie jest nieco wyższe niż przed rokiem. Dzieje się tak pomimo rozczarowujących wyników na kilku głównych rynkach wschodzących.
 
Trudne rynki wschodzące
 
Prognozowany przeciętny wzrost wynagrodzeń na świecie w 2015 r. wynosi 5,4% – w porównaniu do ubiegłorocznych 5,2%. Zmiana na plus jest, choć niewielka. Średnia maskuje jednak znaczące spowolnienie na rynkach wschodzących takich jak Brazylia, Rosja czy Ukraina, które w ostatnich latach były silnym motorem wzrostu wynagrodzeń na świecie. Pracownicy z tych krajów mogą oczekiwać podwyżek wynagrodzeń odpowiednio o 6,1%, 6,8% oraz 6,8%. Niemniej jednak po uwzględnieniu inflacji (szacowanej na 6,5%, 7,5% oraz 10,7%), w rzeczywistości nastąpi spadek płac realnych odpowiednio o 0,4% (Brazylia), 0,7% (Rosja) oraz 3,9% (Ukraina).
– Tegoroczne globalne prognozy przewidują wyższą stopę wzrostu płac niż w ubiegłym roku. Niemniej jednak maskuje to znaczące różnice dzielące poszczególne regiony i kraje. Każdy rynek ma swoją specyfikę, którą organizacje powinny dogłębnie poznać, jeśli chcą przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. Największa zmiana zachodzi pomiędzy Europą a rynkami wschodzącymi. Na wielu rynkach europejskich płace realne rosną, jednak w głównych gospodarkach wschodzących, które w ostatnim dziesięcioleciu były źródłem bumu gospodarczego, następuje spadek realnych wynagrodzeń – zauważa Agnieszka Milewczyk, Prezes Hay Group Polska.
 
Oznaki wzrostu w Europie
 
W Europie spodziewany jest wzrost płac o 3,1%, a dzięki niskiej inflacji (szacowanej na 1,5%) pracownicy oczekiwać realnego przeciętnego wzrostu wynagrodzenia o 1,6%.
Na wzrost wynagrodzeń w Europie korzystnie wpłynęła poprawa wyników gospodarek, które dotąd borykały się z trudnościami. Pośród nich wyróżniają się Grecja oraz Irlandia, w których przewidywany wzrost wynagrodzeń wyniesie odpowiednio 1,3% oraz 1,4% w ujęciu nominalnym, a 2,5% oraz 1,1% w ujęciu realnym – w porównaniu z 0,8% oraz 0,2% w ubiegłym roku, co obydwa kraje zawdzięczają powrotowi na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Mimo niskiego wzrostu wynagrodzeń w Grecji, realny wzrost jest wyższy z powodu panującej tam deflacji, która jest również prognozowana co najmniej na 3 pierwsze kwartały 2015 roku.
Podwyżki w tym roku są również dobrą informacją dla pracowników brytyjskich. Choć szacunkowy wzrost płac utrzyma się na poziomie 2,5%, identycznym jak w ubiegłym roku, niższa inflacja (prognozowana na poziomie 1,7%) przyczyni się do wzrostu realnego dochodu pracowników (o 0,8%). To będzie drugi rok realnych podwyżek od 2009 roku w tym kraju.
Największych nominalnych podwyżek płac w Europie, o 9,0%, należy się spodziewać w Turcji, jednak pracownicy silnie odczują presję, jaką na ich dochody wywierać będzie wysoka, szacowana na 8,9% stopa inflacji.
 
– Patrząc w ujęciu regionalnym, najwyższe wzrosty wynagrodzeń w Europie będą miały miejsce w Europie Centralnej. Również po odjęciu inflacji, a więc na poziomie realnych podwyżek. Takie kraje jak Węgry, Polska, Litwa, Bułgaria, Rumunia zanotują realne podwyżki przekraczające 2,5 a nawet 3% (Bułgaria i Rumunia). Większość krajów Europy zachodniej zanotuje realne podwyżki poniżej 2% – komentuje Mirosława Kowalczuk, dyrektor działu Productized Services, w Hay Group Polska. W Polsce, wzrost wynagrodzeń powyżej inflacji związany jest z pojawiającej się powoli presją płacową pracowników, która pojawia się wraz z informacją o polepszaniu się wyników firm w stosunku do roku ubiegłego. Z drugiej strony jeżeli mówimy o specjalistach, czy kluczowych pracownikach – to firmy będą starały się zatrzymać najlepszych, nie podejmując ryzyka ich utraty z powodu braków podwyżek. A pracownicy, czując się bezpieczniej zaczynają już rozglądać się po rynku – rotacja wzrosła z 10% (październik 2013) do 14% (badanie Hay Group, Polska, październik 2014).
 
Stała presja w Ameryce Łacińskiej
 
Wzrost płac w Ameryce Łacińskiej zniwelowała wysoka inflacja. Choć w całym regionie prognozuje się najwyższy wzrost wynagrodzeń pracowniczych, sięgający przeciętnie 9,7%, wskutek szacunkowej inflacji na poziomie 10,7% pracownicy odczują w istocie realny spadek płac, średnio o 1,0%. W skali globalnej w największym stopniu ucierpi Wenezuela. Mimo podwyżki wynagrodzeń o 40,3%, po uwzględnieniu prognozowanej stopy inflacji (64,4%) realne płace pracowników spadną o 24,1%.
 
Najwyższy wzrost płac w Azji
 
W Azji prognozowany wzrost wynagrodzeń wyniesie 6,8% – o 0,2 punktu procentowego mniej niż ubiegłym roku – uwzględniając jednak stosunkowo niską inflację (3,7%), można mówić o najwyższym w skali globalnej wzroście realnego dochodu pracowników (o 3,1%). Najbardziej znaczący wzrost płac nastąpi w Wietnamie (11,4%), Indonezji (10,0%) i Chinach (8,0%). Nawet po uwzględnieniu inflacji realne podwyżki wynagrodzeń w tych krajach wyniosą odpowiednio 6,6%, 4,4% oraz 5,7%.
Silny wzrost płac w tym regionie obrazuje nieustającą wojnę o talenty, zarówno w odniesieniu do doświadczonych menedżerów, jak i świeżo upieczonych absolwentów najlepszych uczelni. W Chinach jest on również wynikiem starań rządu centralnego, dążącego do utworzenia rosnącej klasy średniej – wiąże się to ze wzrostem płacy minimalnej w miastach średniej wielkości. W Wietnamie natomiast pracownicy korzystają z ponadprzeciętnego wzrostu PKB.
 
Stabilna Ameryka Północna
 
Wzrost wynagrodzeń w Ameryce Północnej szacowany jest na 2,8% – o 0,1 punktu procentowego więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przewidywana stopa inflacji na poziomie 2,1% zapewni pracownikom realny przeciętny wzrost dochodu o 0,7%.

Silny wzrost na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Pomimo daleko idących zawirowań gospodarczych i politycznych prognozowane płace na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrosną odpowiednio o 5,6% oraz 6,9%, przy czym z uwagi na stosunkowo niską przewidywaną inflację realny wzrost dochodu powinien wynieść odpowiednio 2,9% oraz 2,0%.

– Dla lepszego wykorzystania niewielkiego wzrostu płac pracownicy osiągający dobre wyniki otrzymają zapewne podwyżki wyższe od średniej, natomiast pensje tych, którzy radzą sobie przeciętnie lub słabo, wzrosną nieznacznie lub nie wzrosną wcale. Firma nie może jednak działać bez pracowników, dlatego też w okresach niskiego wzrostu organizacje powinny z pomysłem podchodzić do problemu motywowania i wynagradzania swoich ludzi – podsumowuje Agnieszka Milewczyk.
Informacje o badaniu
Dane zaczerpnięto z bazy Hay Group PayNet, gromadzącej informacje dotyczące ponad 16 milionów pracowników z 24 000 organizacji w ponad 110 krajach.

Tabela przedstawia prognozowany wzrost wynagrodzeń w 2015 r., porównując je z prognozami wykonanymi dla roku 2014. W zestawieniu znalazły się również prognozowane stopy inflacji na rok 2015, opracowane przez Economist Intelligence Unit.

Kraj Region Prognozowany wzrost płac w 2015 Inflacja 2015[i] Wzrost płac a inflacja („wzrost realny”) Prognozowany wzrost płac w 2014
Algieria Afryka

 

6,6% 2,5% 4,1% 6,4%
Egipt 10,0% 9,5% 0,5% 10,0%
Maroko 4,5% 0,7% 3,8% 4,4%
RPA 6,2% 5,9% 0,3% 7,0%
Tunezja 7,0% 5,8% 1,2% 6,0%
Chiny Azja 8,0% 2,3% 5,7% 8,6%
Hongkong 4,0% 3,7% 0,3% 4,8%
Indie 10,5% 8,4% 2,1% 10,9%
Indonezja 10,0% 5,6% 4,4% 10,0%
Japonia 2,0% 2,8% -0,8% 2,0%
Korea 5,0% 1,5% 3,5% 5,0%
Malezja 6,4% 3,1% 3,3% 6,0%
Filipiny 7,5% 4,5% 3,0% 7,8%
Singapur 4,4% 1,8% 2,6% 4,0%
Tajlandia 6,0% 2,4% 3,6% 6,0%
Wietnam 11,4% 4,8% 6,6% 11,5%
Austria Europa 2,7% 1,5% 1,2% 3,2%
Belgia 2,0% 0,7% 1,3% 2,6%
Bułgaria 4,2% -0,4% 4,6% 5,0%
Cypr 0,0% -1,8% 1,8% 0,0%
Czechy 2,0% 0,6% 1,4% 2,0%
Dania 2,5% 0,7% 1,8% 2,5%
Estonia 2,8% 1,3% 1,5% 3,2%
Finlandia 1,0% 1,0% 0,0% 1,9%
Francja 2,0% 0,7% 1,3% 2,5%
Niemcy 2,8% 0,9% 1,9% 3,0%
Grecja 1,3% -1,2% 2,5% 0,0%
Węgry 3,0% 0,3% 2,7% 3,5%
Irlandia 1,4% 0,3% 1,1% 0,8%
Włochy 2,7% 0,2% 2,5% 3,3%
Kazachstan 7,8% 6,7% 1,1% 9,1%
Łotwa 2,4% 0,7% 1,7% 2,4%
Litwa 3,3% 0,3% 3,0% 2,6%
Luksemburg 3,2% 0,8% 2,4% 2,9%
Holandia 2,3% 0,4% 1,9% 2,3%
Norwegia 3,2% 2,0% 1,2% 3,6%
Polska 3,0% 0,3% 2,7% 3,0%
Portugalia 1,0% -0,2% 1,2% 0,8%
Rumunia 4,6% 1,4% 3,2% 5,0%
Rosja 6,8% 7,5% -0,7% 7,8%
Serbia 5,2% 2,5% 2,7% 5,2%
Słowacja 2,0% 0,4% 1,6% 2,5%
Hiszpania 1,1% -0,1% 1,2% 1,1%
Szwecja 2,3% 0,0% 2,3% 2,7%
Szwajcaria 1,4% 0,1% 1,3% 1,5%
Turcja 9,0% 8,9% 0,1% 7,7%
Ukraina 6,8% 10,7% -3,9% 7,9%
Wielka Brytania 2,5% 1,7% 0,8% 2,5%
Argentyna Ameryka Łacińska 32,5% 36,5% -4,0% 24,3%
Brazylia 6,1% 6,5% -0,4% 6,1%
Chile 5,0% 4,1% 0,9% 6,1%
Kolumbia 3,5% 2,9% 0,6% 5,0%
Kostaryka 6,0% 4,9% 1,1% 6,1%
Dominikana 6,0% 3,3% 2,7% b.d.
Salwador 4,1% 1,2% 2,9% b.d.
Gwatemala 5,4% 3,8% 1,6% 5,5%
Honduras 5,5% 6,2% -0,7% 7,1%
Meksyk 4,8% 3,8% 1,0% 4,5%
Nikaragua 6,1% 6,2% -0,1% 7,6%
Panama 5,4% 3,0% 2,4% b.d.
Peru 5,5% 3,4% 2,1% 6,4%
Wenezuela 40,3% 64,4% -24,1% 27,0%
Bahrajn Bliski Wschód 5,0% 2,9% 2,1% 2,3%
Irak 7,5% 3,3% 4,2% b.d.
Jordania 6,0% 3,0% 3,0% 6,0%
Kuwejt 5,0% 3,0% 2,0% 5,0%
Liban 6,7% 2,5% 4,2% 6,5%
Oman 5,5% 1,5% 4,0% 5,0%
Katar 5,0% 3,2% 1,8% 5,0%
Arabia Saudyjska 5,0% 2,9% 2,1% 5,0%
Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,0% 2,2% 2,8% 5,0%
Kanada Ameryka Północna 2,6% 2,2% 0,4% 2,7%
Stany Zjednoczone 3,0% 2,0% 1,0% 2,8%
Australia Pacyfik 3,0% 2,9% 0,1% 3,5%
Nowa Zelandia 3,0% 1,4% 1,6% 2,8%


[i] Stopy inflacji, Economist Intelligence Unit.

2015_Globalne prognozy wynagrodzen HayGroup_infografika

Źródło: HayGroup

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0