Employer BrandingKnow HowKomunikacjaPressroomStrategia

Szczególnie ważne jest szerokie rozumienie potrzeb firmy (wywiad)

strzalZapraszamy na wywiad z Piotrem Langerem, który opowie o swoich początkach w employer brandingu oraz o trendach i zmianach w branży w najbliższych latach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla­czego zaczął się Pan zaj­mo­wać Employer Brandingiem?
 
Piotr Langer: Przez przy­pa­dek, w okre­sie fuzji Ban­ków Pekao i BPH ówcze­sny Dyrek­tor Roz­woju Kadr zapro­po­no­wał mi przej­ście z obszaru mar­ke­tingu do HR. Na początku zupeł­nie mi się ten pomysł nie spodo­bał, marzyła mi się bowiem praca w obsza­rze e-commerce, a nie w czymś bli­żej nie­okre­ślo­nym jak mar­ke­ting HR-owy.
 
Jak wyglą­dały Pana pierw­sze doświad­cze­nia w Employer Brandingu?
 
Piotr Langer: Wspa­niale, razem z kole­gami z CEE zaczę­li­śmy pra­co­wać nad dzia­ła­niami zmie­rza­ją­cymi do pozy­ski­wa­nia talen­tów oraz nad meto­dami ich selek­cji. Jako 24-latek uczest­ni­czy­łem w pro­jek­tach, które miały prze­ło­że­nie nie tylko na Pol­skę, ale i kraje ościenne. Wszy­scy byli­śmy pio­nie­rami, nie­jako odkry­wa­jąc i ucząc się czym jest dzi­siej­szy employer bran­ding. Był to cudowny okres hiper-rekrutacji i nie­sa­mo­wi­cie dyna­micz­nego wzro­stu sek­tora finan­so­wego. Dzięki temu nasze dzia­ła­nia były w cen­trum stra­te­gii HR Grupy Uni­Cre­dit, która z lokal­nego, wło­skiego banku, prze­kształ­cała się w mię­dzy­na­ro­do­wego gra­cza na rynku bankowym.
 
Czym zaj­muje się Pan obecnie?
 
Piotr Langer: Wspie­ra­niem biz­nesu w zagad­nie­niach zwią­za­nych z zarza­dza­niem zaso­bami ludz­kim w Uni­Cre­dit na pozio­mie Europy Środkowo-Wschodniej (12 kra­jów, bli­sko 10 000 pracowników).
 
Które zagad­nie­nia z Employer Bran­dingu są dla Pana naj­bar­dziej interesujące?
 
Piotr Langer: Two­rze­nie i wdra­ża­nie stra­te­gii employer brandingu.
 
Jakie trendy i zmiany w Employer Bran­dingu będą, Pana zda­niem, domi­no­wać w naj­bliż­szych latach?
 
Piotr Langer: Zorien­to­wa­nie na kon­kretne i mie­rzalne efekty dzia­łań; spa­dek zaufa­nia do tra­dy­cyj­nych form prze­kazu (zwią­zany z szyb­szym dostę­pem do infor­ma­cji nt. pracy w danej fir­mie); więk­sza kon­ku­ren­cyj­ność rynku pracy; postę­pu­jące zróż­ni­co­wa­nie potrzeb odbior­ców naszych dzia­łań; roz­wój technologii.
 
Jakie umie­jęt­no­ści są, według Pana, szcze­gól­nie ważne dla spe­cja­li­sty Employer Branding?
 
Piotr Langer: Moż­li­wie sze­ro­kie rozu­mie­nie potrzeb firmy, pra­cow­ni­ków i kan­dy­da­tów, połą­czone z solid­nym warsz­ta­tem HR-owym i komu­ni­ka­cyj­nym; po stro­nie kom­pe­ten­cji HR naj­waż­niej­sze są te zwią­zane z rekru­ta­cją, roz­wo­jem i budo­wa­niem zaan­ga­żo­wa­nia; w obsza­rze komu­ni­ka­cji — te zwią­zane z dzia­ła­niami BTL, PR i budo­wa­niem wize­runku firm w internecie.
 
 
Autor: Piotr Langer wykładowca na menadżerskich studiach podyplomowych Employer Brandingu www.studiaeb.pl
 
elementy-02
 
 
 
 
 
 
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0