Poprawa prognozy zatrudnienia w II kwartale 2014

jdyrWedług raportu ManpowerGroup najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach, już drugi kwartał z rzędu, odnotowano dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja i Produkcja przemysłowa.  

 

 

 

 

 


 
 
 
Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +7%. Wynik pozostaje na zbliżonym poziomie w ujęciu kwartalnym i zauważalnie wzrasta w porównaniu rok do roku.
 
Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty a 75% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.
Oznaki stopniowego ożywienia rynku pracy obserwujemy w badaniu ManpowerGroup już od kilku kwartałów, jednak tak dużego optymizmu wśród przedsiębiorców w Polsce, jaki obserwujemy już drugi raz z rzędu w kwartalnych prognozach, nie było od ponad dwóch lat, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – To dosyć dobre wiadomości dla osób szukających pracy. Z naszych obserwacji wynika, że pracodawcy nauczeni doświadczeniem, że rynek pracy nieustannie się zmienia, coraz częściej wdrażają elastyczne formy zatrudnienia a także outsourcing procesów. Spodziewamy się wciąż dużego zapotrzebowania na specjalistów, którzy wpłyną na szybki rozwój firm a także, że optymizm do tworzenia nowych etatów będzie z kwartału na kwartał coraz większy, – dodaje Iwona Janas.
 
W II kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora Transport/Logistyka/Komunikacja, +22%. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla Produkcji przemysłowej, +18% a także dla branży Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, +12%. Pozytywny trend widzimy również w Handlu detalicznym i hurtowy, który uzyskał wynik +8%, a także w sektorach Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Restauracje/Hotele, z prognozą +7% dla obu. Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Kopalnie/Przemysł wydobywczy a także Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio -9% i -8%.
 
Polska w dalszym ciągu jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych – szczególnie z sektora usług BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych, motoryzacyjnego a także badań i rozwoju. Przewidujemy, że zapotrzebowanie na specjalistów będzie tam nadal bardzo duże. Przedsiębiorcy najczęściej poszukują pracowników o kompetencjach technicznych i sprzedażowych, które zapewnią ich firmom szybki wzrost i przewagę konkurencyjną, – komentuje Iwona Janas.
 
W porównaniu z I kwartałem 2014 r. poprawa prognozy zatrudnienia nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost prognozy, o 5 punktów procentowych, odnotowano dla Produkcji przemysłowej, zaś o 2 punkty procentowe prognoza wzrosła w branży Instytucje sektora publicznego oraz Transport/Logistyka/Komunikacja. Spadek prognozy odnotowano w czterech sektorach, największy o 10 punktów procentowych, dla Kopalni/Przemysłu wydobywczego.
 
O odpowiednio 5 i 3 punkty prognoza spadła w branżach Restauracje/Hotele a także Budownictwo.
W ujęciu rocznym, prognozy są wyższe w dziewięciu z 10 badanych sektorach. Najbardziej dynamiczny wzrost, o 21 punktów procentowych, odnotowano dla Produkcji przemysłowej. Zdecydowanej poprawie uległa również prognoza dla sektorów Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio o 14 i 11 punktów procentowych. Wzrost o 10 punktów uzyskano dla sektora Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Spadek prognozy odnotowano tylko dla Instytucji sektora publicznego, o 7 punktów procentowych.
 
Niezwykle  cieszą mnie wyniki badań Barometru Perspektyw Zatrudnienia, które pokazują potencjał wzrostu liczby nowych miejsc pracy w większości regionów Polski i wzrostu zatrudnienia przede wszystkim w takich działach jak transport/logistyka/komunikacja oraz produkcja przemysłowa, – komentuje wyniki badania Jacek Męcina, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej. – Sygnały dotyczące bezrobocia i popytu na pracę również są pozytywne. Dane obrazujące sytuację w na rynku pracy w styczniu pokazały, że zahamowało tempo wzrostu bezrobocia oraz  wzrosła liczba ofert pracy kierowanych do powiatowych urzędów pracy. Szczególnie cieszy wzrost popytu na pracę –  w styczniu 2014 roku w porównaniu do grudnia 2013 roku odnotowano wzrost  liczby wolnych miejsc pracy we wszystkich województwach, który  oscylował  w granicach od  3,5 %   w województwie wielkopolskim do  aż 118,1  % w  zachodniopomorskim. Powyższe sygnały świadczą o przełamaniu negatywnego trendu, co może świadczyć, że najgorszy okres na rynku pracy mamy za sobą. Rok 2014 może być pierwszym okresem trwałego spadku bezrobocia, o ile unikniemy jakichś nieprzewidzianych wydarzeń o negatywnych konsekwencjach dla gospodarki, – dodaje Wiceminister Męcina.
 
W pięciu z sześciu badanych regionach Polski  prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że prawie w całym kraju przeważa optymizm pracodawców, co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najlepszy wynik uzyskano w regionie Centralnym, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +12%. Umiarkowanie wysoką prognozę netto zatrudnienia odnotowano również w regionach Południowym-Zachodnim i Północno-Zachodnim, wynosi ona odpowiednio +9% i +7%. W regionach Południowym i Północnym prognoza netto zatrudnienia osiąga +6% dla obu. Dla regionu Wschodniego uzyskana prognoza netto zatrudnienia plasuje się na poziomie 0%.
 
W porównaniu z wynikami dla I kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia spadła w czterech z sześciu badanych regionach. Najwyższy spadek, o 5 punktów procentowych, odnotowano w regionie Wschodnim a następnie, o 3 punkty procentowe, w regionie Południowo-Zachodnim. W regionie Centralnym prognoza wzrosła o 3 punkty procentowe, natomiast w Północno-Zachodnim pozostaje na zbliżonym, do poprzedniego kwartału, poziomie.
 
W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionach Centralnym i Północnym, odpowiednio o 12 i 10 punktów procentowych. Znaczący wzrost nastąpił również w regionach Południowym i Północno-Zachodnim, o 9 i 8 punktów procentowych. W regionie Wschodnim uzyskano spadek prognozy o 4 punkty procentowe.
 
W zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 tysięcy widać, że nieprzychylny klimat na rynku pracy zdaje się słabnąć i w wielu gospodarkach pojawiają się pierwsze sygnały rosnącego optymizmu przedsiębiorców. W 38 z 42 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia, co jest najlepszym wynikiem od III kwartału 2008 r. W ujęciu rocznym polepszenie prognoz odnotowano w 28 krajach i terytoriach, a ich pogorszenie również w 11.
 
Najbardziej pozytywne plany dot. zwiększenia zatrudnienia deklarują pracodawcy w Indiach (+41%), na Tajwanie (+38%), w Nowej Zelandii (+27%), Turcji (+26%) i na Kostaryce (+22%). Państwa, w których prognoza dla II kwartału 2014 r. jest negatywna to: Włochy (-7%), Czechy (-2%) i Francja (-1%). Dla francuskiego rynku jest to już drugi ujemny wynik w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
 
Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 25. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.
Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.
 
 
 
 
Źródło: Manpower Group

 

Image courtesy of sheelamohan/FreeDigitalPhotos.net
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled