Kolejne ułatwienia dla pracodawców – ogłoszono nowelę k.p.

W Dzienniku Ustaw z dnia 18.02. br. Nr 36 pod pozycją 181 opublikowano ustawę z dn. 05.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, w ramach której wprowadzono kolejne udogodnienia dla pracodawców w dwóch aspektach prowadzenia działalności związanej z zatrudnianiem pracowników, mianowicie w zakresie obowiązku wydawania świadectwa pracy oraz kierowania na badania wstępne.

Najogólniej mówiąc, w obydwu przypadkach uproszczono zasady realizowania przez pracodawców zobowiązań wynikających z kodeksowych zapisów.

W odniesieniu do trybu wydawania świadectwa pracy – pracodawca będzie musiał wręczać pracownikowi świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie obejmujące 24 miesiące, przy czym dotyczy to stosunków pracy nawiązanych na podstawie umowy o pracę na okres próbny oraz umowy o pracę na czas określony i umowy na czas wykonania określonej pracy. Świadectwo pracy wydaje się z upływem 24-miesięcznego terminu zatrudnienia lub w innym terminie, jeśli rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po tym okresie. W takich okolicznościach pracodawca przekazuje pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Niezależnie od regulacji przewidującej obowiązek wydania świadectwa pracy raz na 2 lata, pracownik pozostający w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy na okres próbny oraz umowy na czas określony i umowy na czas wykonania określonej pracy ma prawo zażądać w każdym czasie wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej z wymienionych umów bądź świadectwa pracy odnoszącego się do łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów. W tym celu pracownik zwraca się do pracodawcy z pisemnym wnioskiem, pracodawca zaś jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika. Przedstawione regulacje zawarto w § 11–13, które dodano do art. 97 k.p.

Pracodawca został też zwolniony z obowiązku kierowania pracownika na wstępne badania lekarskie, jeżeli dochodzi do ponownego zatrudnienia tej samej osoby na poprzednio zajmowanym stanowisku pracy lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy – na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą (nowe brzmienie zdania drugiego w art. 229 § 1 k.p.).

W art. 2–4 noweli z dnia 05.01.2011 r. zawarto przepisy przejściowe określające m.in. przypadki, w których stosuje się dotychczasowe regulacje.

Zmiany wynikające z omawianej noweli k.p. wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 21.03.2011 r.

Maciej Ofierski

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled