Obowiązki informacyjne pracodawców wobec WKU

W dniu 30.06.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 15.06.2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 105, poz. 1539, ze zm.), wprowadzone rozp. nowelizującym RM z dn. 14.05.2010 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 657).

Przesłanką dokonania powyższej modyfikacji była konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie z dn. 27.08.2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 161, poz. 1278). Wspomniana nowela ustanowiła m.in. obowiązek realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także obowiązek wykonywania działań wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.

Do obowiązków pracodawców należeć będzie informowanie WKU o zatrudnieniu bądź rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem posiadającym nadany: przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny, przydział organizacyjno-mobilizacyjny, przydział kryzysowy. Obowiązek informacyjny dotyczy także osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, które nie stawiły się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Rektorzy uczelni oraz dyrektorzy zakładów kształcenia nauczycieli i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zawiadamiają WKU w zakresie dotyczącym studentów lub uczniów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej. W zawiadomieniu należy wskazać m.in. datę przyjęcia do szkoły lub na uczelnię osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przewidywany czas studiów (nauki), powtarzanie roku lub semestru studiów (nauki), datę skreślenia z listy studentów (uczniów), wydalenia ze szkoły, uzyskania statusu absolwenta uczelni albo ukończenia nauki.

W przypadku uczelni prowadzących następujące kierunki studiów:

  • analityka medyczna,
  • kierunek lekarski,
  • kierunek lekarsko-dentystyczny,
  • pielęgniarstwo,
  • położnictwo,
  • weterynaria,
  • ratownictwo medyczne,
  • psychologia

–    obowiązek zawiadamiania WKU przez rektora dotyczy również kobiet, które w danym roku akademickim kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ponadto dyrektorzy szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii zawiadamiają WKU w zakresie odnoszącym się do kobiet, które w danym roku szkolnym kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety te zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


Autor: M. Ofierski, Źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0