Refundacja kosztów szkoleń i zatrudnienia

plPracodawcy, którzy utworzyli zakładowy fundusz szkoleniowy (ZFS), w ramach którego zamierzają przeprowadzać szkolenia pracowników oczekiwali niemal rok na wydanie nowych przepisów wykonawczych regulujących kwestie refundacji z Funduszu Pracy (FP) kosztów tych szkoleń.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pochodząca z dnia 19.12.2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), uchyliła bowiem – z dniem 01.02.2007 r. – rozp. dotyczące wskazanej problematyki (Dz.U. Nr 93, poz. 625).

Dopiero dnia 03.12.2009 r. MPiPS ogłosił rozp. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz.U. Nr 215, poz. 1669), które weszło w życie z dniem 02.01.2010 r., wypełniając lukę prawną istniejącą od lutego zeszłego roku.

W § 16 nowego rozp. zawarto niezbędne w tej sytuacji przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do wniosków o zawarcie umowy o refundację złożonych od dnia 01.02.2009 r. stosuje się regulacje nowego aktu wykonawczego. Z kolei do umów o refundację zawartych przed dniem wejścia w życie nowego rozp. stosuje się przepisy „starego” rozporządzenia.

W § 2–9 omawianego rozp. wskazano ograniczenia w stosowaniu tych przepisów wynikające z postanowień dotyczących pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, określono ponadto maksymalne wysokości pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.


Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia składa do PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy o refundację.


Taki wniosek powinien obejmować informacje wyszczególnione w § 10 ust. 2 cyt. rozp. W § 10 ust. 3 i 4 wymieniono rodzaje dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy o refundację informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. W razie negatywnej decyzji starosta uzasadnia odmowę zawarcia umowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera umowę z pracodawcą i informuje go pisemnie o numerze referencyjnym programu pomocowego nadanym przez Komisję Europejską.


Umowa o refundację określa w szczególności:

  • oznaczenie stron umowy,
  • wysokość środków FP na refundację kosztów szkolenia,
  • warunki wypowiedzenia umowy i zwrotu środków pobranych ponad dopuszczalne granice lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  • sposób kontroli wykonywania umowy,
  • tryb postępowania w przypadku nieprawidłowości w wykonywaniu umowy,
  • sposób rozliczenia oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków,
  • postanowienia dotyczące zachowania formy pisemnej, w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy.

Starosta kieruje bezrobotnego, który posiada określone przez pracodawcę kwalifikacje, na zastępstwo w okresie szkolenia pracownika. Zgodnie z § 15 cyt. rozp., starosta dokonuje refundacji kosztów szkolenia pracowników przebywających na płatnych urlopach szkoleniowych oraz wynagrodzeń bezrobotnych skierowanych na zastępstwo i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, po przedłożeniu przez pracodawcę dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków oraz szczegółowej dokumentacji kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Omawiane rozp. obowiązuje do dnia 30.06.2014 r.

Biblioteka Prawa PracyŹródło: Biblioteka Prawa Pracy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0