Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia:

diagramumiarkowana aktywność polskich pracodawców w I kwartale 2010 r; spadek prognozy netto zatrudnienia oznacza nieznacznie mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy

Agencja zatrudnienia Manpower Polska ogłosiła, że w I kwartale 2010 r. pracodawcy w dalszym ciągu będą wnikliwie analizować rynek, zanim podejmą decyzje o jakichkolwiek modyfikacjach swoich zespołów. Na podstawie deklaracji
reprezentatywnej próby polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +4%. Deklaracje pracodawców są następujące: 15% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 11% przewiduje zmniejszenie zatrudnienia, a 71% badanych szacuje brak zmian personalnych w I kwartale 2010 r. W ujęciu kwartalnym, zauważalny jest nieznaczny spadek optymizmu pracodawców; prognoza netto zatrudnienia obniżyła się o 1 punkt procentowy.

Porównując rok do roku, odnotowano spadek prognozy netto zatrudnienia o 8 punktów procentowych.
Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2010 r. wskazują na stosunkowo stabilny rynek pracy w porównaniu z wynikami badania dla IV kwartału 2009 r. Procent pracodawców planujących zwiększanie zatrudnienia, redukowanie liczby pracowników oraz wstrzymujących się z decyzjami personalnymi od kilku kwartałów pozostaje na zbliżonym poziomie. Dobrą informacją zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników jest to, że mimo iż prognoza netto zatrudnienia dla Polski jest niższa niż przed kwartałem i przed rokiem, polscy przedsiębiorcy znajdują się w grupie najbardziej optymistycznych pracodawców ze wszystkich 17 krajów badanych w Europie”, wyjaśnia Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska.

Pozytywnym znakiem są także prognozy netto zatrudnienia odnotowane dla krajów azjatyckich, których rynki pracy jako jedne z pierwszych odczuły skutki spowolnienia. Po raz drugi z rzędu pozytywne wyniki otrzymane dla regionu Azja-Pacyfik wydają się potwierdzać poprawę sytuacji. Z pewnością musi minąć trochę czasu zanim wszystkie kraje wrócą do stanu sprzed globalnego kryzysu finansowego, jednak pocieszające jest to, że już teraz obserwujemy oznaki poprawy sytuacji”, dodaje Iwona Janas.

W Polsce, prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2010 r. jest dodatnia w 7 z 10 sektorów. Więcej pracodawców planuje zatrudnianie niż zwalnianie pracowników w sektorze Instytucje sektora publicznego, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi +11%. Umiarkowany optymizm widoczny jest w sektorach Transport/ Logistyka (+10%) oraz Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/ Usługi (+8%). Ujemne prognozy netto zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców z 3 sektorów, z których najniższe prognozy są odnotowano dla sektora
Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo i Produkcja przemysłowa (oba -5%). W porównaniu kwartalnym, optymizm pracodawców z 5 na 10 sektorów jest nieznacznie większy. Największy wzrost, o 4 punkty procentowe, odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa. W przypadku 5 sektorów prognozy są niższe, z największym spadkiem, o 10 punktów
procentowych, w sektorze Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz, o 7 punktów, w sektorze Budownictwo.

W ujęciu rocznym, niższe prognozy netto zatrudnienia odnotowano w 8 sektorach. Największe spadki, o odpowiednio 19 i 18 punktów procentowych, widoczne są w sektorze Budownictwo i Kopalnie/ Przemysł wydobywczy. Prognozy netto zatrudnienia są niższe także w sektorze Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (o znaczące 13 punktów) oraz Energetyka/Gazownictwo/ Wodociągi (o 11 punktów procentowych).

W przypadku regionów Polski, pracodawcy z 4 na 6 badanych regionów oceniają plany wzrostu zatrudnienia w I kwartale 2010 r. dość optymistycznie. Najbardziej optymistyczni są pracodawcy z regionu Centralnego (województwo łódzkie, mazowieckie), dla którego prognoza netto zatrudnienia po raz drugi z rzędu osiąga +10%. Przedsiębiorcy z regionu Południowego (województwo małopolskie, śląskie) wydają się być umiarkowanie optymistyczni; prognoza netto zatrudnienia dla tego regionu wynosi +9%. Więcej pracodawców z regionów Wschodniego (województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) i Północnego (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie) przewiduje zwalnianie niż zatrudnianie pracowników. Dla tych regionów ustalono ujemne prognozy netto zatrudnienia na poziomie, odpowiednio, -4% oraz -2%.

W ujęciu kwartalnym, jedynie w regionie Południowym odnotowano wyższą prognozę netto zatrudnienia. Prognoza ta jest wyższa o 3 punkty procentowe. Spadek prognoz widoczny jest w przypadku 4 regionów. Największe spadki ustalono dla regionów: Wschodniego, o 6 punktów, Północno-Zachodniego (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), o 5 punktów procentowych.

Porównując rok do roku, prognozy netto zatrudnienia dla wszystkich regionów są mniej optymistyczne. Największe spadki, o 13 i 12 punktów procentowych, widoczne są w przypadku danych dla regionów Południowo-Zachodniego (województwo dolnośląskie, opolskie) i Północno-Zachodniego.

Analizując wyniki dla wszystkich 35 badanych krajów, I kwartał 2010 r. w przypadku większości rynków to dobry czas dla osób szukających pracy: pracodawcy z 25 krajów wykazują większy optymizm, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników niż przed kwartałem. W IV kwartale 2009 r. ujemne prognozy netto zatrudnienia odnotowano w 15 krajach, natomiast w I kwartale 2010 r. liczba ta spadła do 9 krajów. Ujemne prognozy netto zatrudnienia i jednocześnie najnizsze od czasu, kiedy badanie jest przeprowadzane dla tych krajów, odnotowano dla: Belgii (-5%), Czech (-6%), Holandii (-3%), Polski (+4%), Rumunii (-11%) i Węgier (-7%). W przypadku 19 krajów prognozy są wyższe niż przed rokiem. Najwyższe prognozy netto zatrudnienia otrzymano dla: Indii (+39%), Brazylii (+31%), Singapuru (+26%), Tajwanu (+25%), Kostaryki (+20%), Australii i Peru (oba +19%) oraz Hongkongu (+14%), a najniższe odnotowano dla Hiszpanii, Irlandii i Rumunii (-11% dla wszystkich).

Większość pracodawców z 17 krajów badanych w Europie w dalszym ciągu zgłasza pesymistyczne plany związane z zatrudnianiem pracowników. Jedyne dodatnie prognozy netto zatrudnienia, jakie zostały ustalone dla I kwartału 2010 r. to prognozy dla: Norwegii i Szwecji (oba +6%), Niemiec (+5%), Polski (+4%), Austrii (+3%), Grecji i Szwajcarii (oba +1%). W ujęciu kwartalnym, prognozy są bardziej optymistyczne w 8 krajach, natomiast w porównaniu rocznym nastąpił spadek prognoz netto zatrudnienia w przypadku 10 z 17 badanych krajów.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2010 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 15 a 28 października 2009 r. obejmujących grupę 750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów2 z 6 regionów Polski. Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku stycznia do końca marca 2010 r. w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, z ujemnym jego redukcję.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczy prawie 71 000 pracodawców z 35 krajów. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak dużym rozmiarze, zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które ma na celu zmierzenie intencji pracodawców zwiazanych ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem zatrudnienia w najblizszym kwartale.
Badanie przeprowadzone było na reprezentatywnej próbie prawie 71 000 pracodawców odpowiedzialnych za politykę kadrową firm prywatnych i organizacji z sektora publicznego w 35 krajach pomiedzy 15 a 28 pazdziernika 2009 r. W Polsce przebadano 750 pracodawców. Podczas wywiadu telefonicznego zadano pytanie: „Jakie sa przewidywania
dotyczace całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ciagu trzech miesiecy, od poczatku stycznia do konca marca, w porównaniu do obecnego kwartału?” Barometr Manpower ma ponad 45-letnia historie i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badan rynku pracy na swiecie; jest jedynym badaniemo tak duzym rozmiarze, zakresie i długiejhistorii.

Prognoza netto zatrudnienia, parametr uzywany w raporcie, to wyrazona w procentach róznica
pomiedzy liczba pracodawców przewidujacych wzrost całkowitego zatrudnienia a liczba pracodawców szacujacych spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najblizszym kwartale. Prognoza netto zatrudnienia ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym – jego redukcje.

Źródło: Manpower

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0