Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

Z dniem 23.05.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MPiPS z dn. 17.04.2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r. poz. 486). Poprzednio obowiązujące regulacje wykonawcze, tj. rozp. MPS z dn. 02.08.2005 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1289), utraciły moc prawną w dniu 04.11.2011 r.


Zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy nowego aktu prawnego, jest szerszy w porównaniu do dotychczasowego rozp. W rozdz. 4 rozp. MPiPS z dn. 17.04.2012 r. wprowadzono nowy wykaz modułów I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wraz z określoną minimalną liczbą godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów. W związku ze zmianami w obszarze kształcenia pracowników socjalnych dokonano zmniejszenia, w stosunku do założeń ustalonych w poprzednio obowiązujących przepisach, liczby godzin przewidzianych na realizację szkoleń z zakresu I stopnia specjalizacji.


W nowym rozp. warto również zwrócić uwagę na fakt, iż ujednolicono wymagania kwalifikacyjne dotyczące kadry dydaktycznej szkoleń i konsultantów (§ 15) oraz doprecyzowano wytyczne odnoszące się do formy i zawartości pracy dyplomowej (§ 14). Ponadto, w załącznikach nr 1 i 2 określone zostały wzory dyplomów uzyskania I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.


W omawianym rozp. ustalono także:

  • tryb powoływania i odwoływania członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych i regionalnych komisji egzaminacyjnych,
  • tryb postępowania w sprawie nadawania stopni specjalizacji i wydawania dyplomów,
  • warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji zawodowej,
  • tryb kontrolowania pracy regionalnych komisji i podmiotów prowadzących szkolenia,
  • warunki, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w zakresie specjalizacji zawodowej dla zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia,
  • tryb wnoszenia odpłatności za egzamin na I i II stopień specjalizacji oraz organizację i sposób przeprowadzania egzaminu na jeden z wymienionych stopni specjalizacji.

Pracownicy socjalni, którzy ukończyli szkolenia w zakresie I lub II stopnia specjalizacji przed dniem wejścia w życie nowego rozp., mogą przystąpić do egzaminu na warunkach określonych w dotychczasowych przepisach, jednak w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozp. MPiPS z dn. 17.04.2012 r. Zgodnie z § 33 cyt. rozp., pracownicy socjalni, którzy uzyskali stopnie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przed dniem wejścia w życie nowego rozp. (czyli przed 23.05.br.), zachowują je.


Autor: Maciej Ofierski

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0