Polityka wynagradzania najwyższej kadry zarządzającej – Publikacja Hay Group i WorldatWork

Publikacja Hay Group_okĹadkaGlobalna firma doradcza Hay Group oraz stowarzyszenie WorldatWork, zrzeszające specjalistów ds. HR, wydały publikację poświęconą wynagrodzeniom kadry zarządzającej. „Understanding Executive Compensation. A Practical Guide for Decision Makers” to podręczne kompendium wiedzy, przeznaczone dla członków rad nadzorczych, specjalistów ds. zasobów ludzkich oraz innych osób decyzyjnych, które chcą lepiej poznać najważniejsze zasady konstruowania systemu wynagrodzeń. Wraz z publikacją poradnika polski oddział Hay Group włącza się w propagowanie wiedzy na temat metod opracowywania odpowiednich i motywujących struktur wynagradzania przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej.

Poradnik pod redakcją Irvinga S. Beckera i Williama M. Gereka – ekspertów Hay Group specjalizujących się w tematyce wynagrodzeń kadry zarządzającej – trafił na rynek w okresie ożywionej dyskusji związanej z problematyką płac i nagród przyznawanych osobom sprawującym kierownicze stanowiska. W związku z niekorzystnym klimatem ekonomicznym część firm rozważa możliwość ograniczenia wysokości, a nawet wstrzymania wypłaty premii prezesom i dyrektorom spółek.

Zgodnie z założeniem autorów, publikacja nie koncentruje się jednak na kontrowersjach wokół wynagrodzeń zmiennych przyznawanych kadrze zarządzającej, lecz kompleksowo omawia zagadnienia związane z projektowaniem oraz wdrażaniem systemu wynagrodzeń. Poradnik ma pomóc przedstawicielom światowego i polskiego biznesu w zrozumieniu oraz usystematyzowaniu wiedzy nt. zasad wynagradzania osób sprawujących kierownicze stanowiska. Poradnik uwzględnia różnorodne aspekty związane z projektowaniem systemu płac – od spójności ze strategią firmy, poprzez konkurencyjność polityki wynagrodzeń, aż po problematykę prawną regulującą wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządów.

Dzięki przystępnemu sposobowi prezentacji tematyki wynagrodzeń książka okaże się przydatna
dla szerokiego grona czytelników
– od przedstawicieli rad nadzorczych i członków zarządów spółek, poprzez teoretyków i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, aż po inwestorów i regulatorów rynku. Poradnik może być również cennym źródłem informacji dla decydentów oraz interesariuszy, którzy mają wpływ na sposób wynagradzania zarządów.

„Kształtowanie optymalnego systemu wynagrodzeń wymaga merytorycznej dyskusji, która pomoże ustawodawcom, organom nadzorczym i komitetom ds. wynagrodzeń obrać optymalny kierunek rozwoju systemu płac kadry zarządzającej. Poradnik autorstwa ekspertów  Hay Group oraz WorldatWork przybliży polskim firmom najlepsze światowe praktyki z tego zakresu oraz wskaże najważniejsze trendy w wynagradzaniu prezesów, liderów biznesowych czy menedżerów. Z punktu widzenia polskiego czytelnika niezwykle cenne mogą okazać się również autentyczne przykłady zaczerpnięte z doświadczeń amerykańskich firm. Większość zagadnień opisanych w poradniku dotyczy uniwersalnych reguł – istotnych dla każdej organizacji, bez względu na jej lokalizację”
– komentuje Mik Kuczkiewicz, Prezes Hay Group Polska.

Wraz z publikacją książki polski oddział Hay Group oferuje przedsiębiorcom pogłębione doradztwo
z zakresu kształtowania systemu wynagrodzeń kadry zarządzającej. Zdaniem ekspertów firmy, lektura wchodzącego na rynek poradnika wskazuje na kluczowe kierunki rozwoju wynagrodzeń zarządów w Polsce, zwłaszcza że nasz kraj aspiruje do anglosaskiego modelu gospodarki.

„Podobnie jak w innych krajach, duże emocje budzi w Polsce m.in. kwestia wynagrodzeń prezesów
i menedżerów z sektora finansowego, w tym sposób konstruowania planów bonusowych.
Jak pokazują doświadczenia wielu spółek, nadmierna presja na osiąganie jak najlepszych krótkoterminowych rezultatów często okazuje się niekorzystna dla firmy, gdyż może przyczyniać się do podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego przez kadrę zarządzającą”
– komentuje Bogusław Dąbrowski, ekspert Hay Group Polska specjalizujący się w tematyce wynagrodzeń kadry zarządzającej.

„Warto jednak podkreślić, że wynagrodzenia zmienne to tylko jeden z elementów, który składa się na sposób postrzegania płac przyznawanych osobom pełniącym najwyższe stanowiska. Kluczowym wyzwaniem, przed jakim stoją obecnie światowe i polskie firmy, jest w istocie zachowanie właściwej korelacji między wynagrodzeniami zarządów a wartością, jaką osoby na kierowniczych stanowiskach wnoszą do firmy. Kwestia wynagradzania kadry zarządzającej nie może być zatem rozpatrywana w oderwaniu od zagadnień takich jak rozwój przywództwa, elastyczne formy zatrudnienia czy przygotowanie właściwych planów sukcesji” – konkluduje Bogusław Dąbrowski.

Informacje nt. książki „Understanding Executive Compensation. A Practical Guide for Decision Makers”.

Poradnik składa się z trzech części:

Część 1
dotyczy zasad projektowania wynagrodzeń zarządów. Omówione w niej zostały wszystkie elementy pakietu wynagrodzeń takie jak pensja podstawowa, dodatki motywacyjne, premia roczna oraz inne długoterminowe programy motywacyjne. Jej lektura pozwoli odpowiedzieć na pytania, jak mierzyć efektywność pracy menedżerów, porównywać osiągnięcia biznesowe przedsiębiorstw, oraz jakie odprawy należą się menedżerom w przypadku rozwiązania umowy
o pracę.

Część 2
podejmuje tematykę związaną z zarządzaniem wynagrodzeniami osób pełniących kierownicze stanowiska. Autorzy omawiają w niej narzędzia kontrolne, jakimi dysponują rady nadzorcze oraz komitety ds. wynagrodzeń, co wiąże się również z zagadnieniami takimi jak planowanie sukcesji oraz kwestią wynagrodzeń rady nadzorczej.

Część 3
omawia zasady wynagradzania w sytuacjach wyjątkowych takich jak wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego czy też fuzje i przejęcia. Zawiera opis reguł wynagradzania rady nadzorczej oraz kierownictw organizacji non-profit. Podejmuje również kwestię wynagrodzeń międzynarodowych.

Do publikacji dołączony jest także zbiór artykułów prasowych, w których omówione zostały zarówno najnowsza wiedza i praktyki rynkowe stosowane przez światowych liderów, jak i bieżące trendy w wynagrodzeniach kadry zarządzającej.

O Hay Group
Hay Group jest globalną firmą doradczą wspierającą firmy w przekształcaniu ich strategii biznesowych w rzeczywistość. Jesteśmy obecni w 88 biurach zlokalizowanych w  47 krajach współpracujemy z ponad 7,000 firm na całym świecie. Nasi klienci należą zarówno do sektora prywatnego, jak i państwowego, reprezentują wszystkie branże i gałęzie przemysłu, oraz różnorodne problemy, z jakimi mierzą się firmy na całym świecie. Hay Group to firma która skutecznie wprowadza zmiany. Pomagamy ludziom i organizacjom realizować ich potencjał.

O WorldatWork
WorldatWork to wiodąca światowa organizacja non-profit, której rolą jest gromadzenie fachowej wiedzy o wynagrodzeniach, świadczeniach i dodatkach pozapłacowych, a także analiza równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. WorldatWork pełni nie tylko funkcję stowarzyszenia członkowskiego, ale również – poprzez zrzeszone organizacje – prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą. Ponadto WorldatWork zajmuje się rozbudową zasobów danych, badaniami, analizami, a także konferencjami i wspieraniem nawiązywania kontaktów zawodowych.
Globalna firma doradcza Hay Group oraz stowarzyszenie WorldatWork, zrzeszające specjalistów ds. HR, wydały publikację poświęconą wynagrodzeniom kadry zarządzającej. „Understanding Executive Compensation. A Practical Guide for Decision Makers” to podręczne kompendium wiedzy, przeznaczone dla członków rad nadzorczych, specjalistów ds. zasobów ludzkich oraz innych osób decyzyjnych, które chcą lepiej poznać najważniejsze zasady konstruowania systemu wynagrodzeń. Wraz z publikacją poradnika polski oddział Hay Group włącza się w propagowanie wiedzy na temat metod opracowywania odpowiednich i motywujących struktur wynagradzania przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej.

 

Poradnik pod redakcją Irvinga S. Beckera i Williama M. Gereka – ekspertów Hay Group specjalizujących się w tematyce wynagrodzeń kadry zarządzającej – trafił na rynek w okresie ożywionej dyskusji związanej z problematyką płac i nagród przyznawanych osobom sprawującym kierownicze stanowiska. W związku z niekorzystnym klimatem ekonomicznym część firm rozważa możliwość ograniczenia wysokości, a nawet wstrzymania wypłaty premii prezesom i dyrektorom spółek.

 

Zgodnie z założeniem autorów, publikacja nie koncentruje się jednak na kontrowersjach wokół wynagrodzeń zmiennych przyznawanych kadrze zarządzającej, lecz kompleksowo omawia zagadnienia związane z projektowaniem oraz wdrażaniem systemu wynagrodzeń. Poradnik ma pomóc przedstawicielom światowego i polskiego biznesu w zrozumieniu oraz usystematyzowaniu wiedzy nt. zasad wynagradzania osób sprawujących kierownicze stanowiska. Poradnik uwzględnia różnorodne aspekty związane z projektowaniem systemu płac – od spójności ze strategią firmy, poprzez konkurencyjność polityki wynagrodzeń, aż po problematykę prawną regulującą wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządów.

 

Dzięki przystępnemu sposobowi prezentacji tematyki wynagrodzeń książka okaże się przydatna
dla szerokiego grona czytelników – od przedstawicieli rad nadzorczych i członków zarządów spółek, poprzez teoretyków i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, aż po inwestorów i regulatorów rynku. Poradnik
może być również cennym źródłem informacji dla decydentów oraz interesariuszy, którzy mają wpływ na sposób wynagradzania zarządów.

 

Kształtowanie optymalnego systemu wynagrodzeń wymaga merytorycznej dyskusji, która pomoże ustawodawcom, organom nadzorczym i komitetom ds. wynagrodzeń obrać optymalny kierunek rozwoju systemu płac kadry zarządzającej. Poradnik autorstwa ekspertów Hay Group oraz WorldatWork przybliży polskim firmom najlepsze światowe praktyki z tego zakresu oraz wskaże najważniejsze trendy w wynagradzaniu prezesów, liderów biznesowych czy menedżerów. Z punktu widzenia polskiego czytelnika niezwykle cenne mogą okazać się również autentyczne przykłady zaczerpnięte z doświadczeń amerykańskich firm. Większość zagadnień opisanych w poradniku dotyczy uniwersalnych reguł – istotnych dla każdej organizacji, bez względu na jej lokalizację”
– komentuje Mik Kuczkiewicz, Prezes Hay Group Polska.

 

Wraz z publikacją książki polski oddział Hay Group oferuje przedsiębiorcom pogłębione doradztwo
z zakresu kształtowani
a systemu wynagrodzeń kadry zarządzającej. Zdaniem ekspertów firmy, lektura wchodzącego na rynek poradnika wskazuje na kluczowe kierunki rozwoju wynagrodzeń zarządów w Polsce, zwłaszcza że nasz kraj aspiruje do anglosaskiego modelu gospodarki.

 

Podobnie jak w innych krajach, duże emocje budzi w Polsce m.in. kwestia wynagrodzeń prezesów
i menedżerów z sektora finansowego, w tym sposób konstruowania planów bonusowych.
Jak pokazują doświadczenia wielu spółek, nadmierna presja na osiąganie jak najlepszych krótkoterminowych rezultatów często okazuje się niekorzystna dla firmy, gdyż może przyczyniać się do podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego przez kadrę zarządzającą”
komentuje Bogusław Dąbrowski, ekspert Hay Group Polska specjalizujący się w tematyce wynagrodzeń kadry zarządzającej.

 

Warto jednak podkreślić, że wynagrodzenia zmienne to tylko jeden z elementów, który składa się na sposób postrzegania płac przyznawanych osobom pełniącym najwyższe stanowiska. Kluczowym wyzwaniem, przed jakim stoją obecnie światowe i polskie firmy, jest w istocie zachowanie właściwej korelacji między wynagrodzeniami zarządów a wartością, jaką osoby na kierowniczych stanowiskach wnoszą do firmy. Kwestia wynagradzania kadry zarządzającej nie może być zatem rozpatrywana w oderwaniu od zagadnień takich jak rozwój przywództwa, elastyczne formy zatrudnienia czy przygotowanie właściwych planów sukcesji” – konkluduje Bogusław Dąbrowski.

 

 

Informacje nt. książki „Understanding Executive Compensation. A Practical Guide
for Decision Makers”.

 

Poradnik składa się z trzech części:

 

  • Część 1

dotyczy zasad projektowania wynagrodzeń zarządów. Omówione w niej zostały wszystkie elementy pakietu wynagrodzeń takie jak pensja podstawowa, dodatki motywacyjne, premia roczna oraz inne długoterminowe programy motywacyjne. Jej lektura pozwoli odpowiedzieć na pytania, jak mierzyć efektywność pracy menedżerów, porównywać osiągnięcia biznesowe przedsiębiorstw, oraz jakie odprawy należą się menedżerom w przypadku rozwiązania umowy
o pracę.

 

 

 

  • Część 2

podejmuje tematykę związaną z zarządzaniem wynagrodzeniami osób pełniących kierownicze stanowiska. Autorzy omawiają w niej narzędzia kontrolne, jakimi dysponują rady nadzorcze oraz komitety ds. wynagrodzeń, co wiąże się również z zagadnieniami takimi jak planowanie sukcesji oraz kwestią wynagrodzeń rady nadzorczej.

  •  

Część 3

omawia zasady wynagradzania w sytuacjach wyjątkowych takich jak wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego czy też fuzje i przejęcia. Zawiera opis reguł wynagradzania rady nadzorczej oraz kierownictw organizacji non-profit. Podejmuje również kwestię wynagrodzeń międzynarodowych.

 

 

Do publikacji dołączony jest także zbiór artykułów prasowych, w których omówione zostały zarówno najnowsza wiedza i praktyki rynkowe stosowane przez światowych liderów, jak i bieżące trendy
w wynagrodzeniach kadry zarządzającej.

 

O Hay Group

Hay Group jest globalną firmą doradczą wspierającą firmy w przekształcaniu ich strategii biznesowych w rzeczywistość. Jesteśmy obecni w 88 biurach zlokalizowanych w 47 krajach współpracujemy z ponad 7,000 firm na całym świecie. Nasi klienci należą zarówno do sektora prywatnego, jak i państwowego, reprezentują wszystkie branże i gałęzie przemysłu, oraz różnorodne problemy, z jakimi mierzą się firmy na całym świecie. Hay Group to firma która skutecznie wprowadza zmiany. Pomagamy ludziom i organizacjom realizować ich potencjał.

 

O WorldatWork

WorldatWork to wiodąca światowa organizacja non-profit, której rolą jest gromadzenie fachowej wiedzy o wynagrodzeniach, świadczeniach i dodatkach pozapłacowych, a także analiza równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. WorldatWork pełni nie tylko funkcję stowarzyszenia członkowskiego, ale również – poprzez zrzeszone organizacje – prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą. Ponadto WorldatWork zajmuje się rozbudową zasobów danych, badaniami, analizami, a także konferencjami i wspieraniem nawiązywania kontaktów zawodowych.

 

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0